REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MATCORUND SP.J. J.B.T. ZDZIŃSCY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 

DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Matcorund spółka jawna Janusz Beata Tadeusz Zdzińscy z siedzibą w Krakowie (30-435), ul. Torowa 3a, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-002-81-01, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług oraz decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych klientów.

 

2. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów., dostępnych w domenie internetowej: www.sklep.matcorund.pl

 

3. Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

 

4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

 

5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

 

6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 

8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 

9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE.

 

3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

6. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

 

1. Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.

 

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.

 

3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

 

4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

 

5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 

1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

 

2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka. Realizacja zamówienia zostanie zrealizowane do 48h od daty otrzymania płatności lub wysyłki za pobraniem.

 

3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

 

1. adresu dostawy,

 

2. sposobu dostawy,

 

3. sposobu dokonania płatności za towar.

 

4. danych do wystawienia faktury (jeśli jest wymagana)

 

4. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie Sprzedawcy, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej w celu przesyłania ofert marketingowych związanych z materiałami ściernymi oraz z funkcjonowaniem sklepu.

 

5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

 

6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o akceptacji zamówienia.

 

ZAPŁATA CENY

 

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena, koszty obsługi płatności oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

 

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto i podawane są w polskich złotych, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty płatności i dostawy towaru do Użytkownika podane są oddzielnie.

 

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dodatkowych obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dodatkowych uzależniona jest od opcji wybranych przez Nabywcę.

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dodatkowych, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

DOSTAWA

 

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

 

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i ustali termin realizacji lub zwróci w ciągu siedmiu dni całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 

3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.

 

5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

 

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

1. numer zamówienia,

 

2. typ zgłoszenia,

 

3. nazwę reklamowanego produktu,

 

4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 

5. imię i nazwisko,

 

6. adres email oraz telefon kontaktowy

 

7. adres na który na zostać wysłany towar po wymianie (po uwzględnieniu zasadności reklamacji).

 

3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

 

4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

 

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.

 

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 

1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

 

3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaty za towar.

 

4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem (przedsiębiorcą) nie jest możliwe:

 

1. w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (wykonanie produktu o parametrach podanych przez Nabywcę, sprowadzenie towaru wyłącznie dla Nabywcy wg podanych przez niego parametrów),

 

2. w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI / DANE OSOBOWE

1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.

2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji umowy.

3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Sklep oświadcza że:

   a. administratorem danych jest MATCORUND sp.j. J.B.T. Zdzińscy z siedzibą z Krakowie,

   b. dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia,

   c. dane nie będą udostępniane osobom trzecim,

   d. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany,

   e. podanie danych jest dobrowolne

5. Złożenie Zamówienia na stronie internetowej powoduje konieczność wskazania przez Klienta danych osobowych.

6. Informacje handlowe mogą być wysyłane tylko tym Klientom, którzy wskażą na to osobna zgodę. Zgoda na przesłanie informacji handlowych może być przez Klienta w każdym czasie odwołana co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

PRZERWY TECHNICZNE

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 

2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-05-01.